بر روی مهارت های ارتباطی خودتان کار کنید

طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه ملون کارنگی، مشخص شده است علت موفقیت افراد تاثیر گذار در جامعه، 85% به مهارت ارتباط برقرار کردن آنها و 15% به مهارت و دانش تخصصی آنها مرتبط است.

اگر مهارت های ارتباطی را ندانید ، هرچقدر هم که دانش و تخصص که داشته باشید، نمی توانید آنرا بخوبی ارائه کنید.
استیو جابز می گوید: اهمیت هر چیزی را نحوه ارائه آن مشخص می کند سعید پیران

دیدگاه خود را بیان کنید